کلوپ عکس فوکوس تیم در جشنواره عکس ترینبرگ اتریش
خبر: علی سامعی

کلوپ عکس فوکوس تیم مدال طلای بهترین کلوپ عکس دیجیتال در جشنواره عکس ترینبرگ اتریش را در یافت کرد. همچنین دو نفر از اعضای این کلوپ به نام های آقایان محمد رضا معصومی موفق به دریافت مدال طلای بخش "موفقیت" و مهدی رضوی موفق به دریافت مدال طلای بخش " کودکان جهان" شدند.
عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم در جشنواره عکس اتریش با 192عکس حضور یافتند. در دوره قبل این جشنواره هم 144 قطعه عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم به بخش مسابقه راه یافته بود. این جشنواره به صورت مجموعه جشنواره بوده و شامل 4 سالن بود (4 جشنواره مختلف که هرکدام یک سالن نامیده می شود.) و هر سالن توسط داوران متفاوتی داوری می شد. این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی FIAP و انجمن عکاسی آمریکا PSA برگزار شده و عکس های راه یافته در آن برای دریافت القاب این انجمن ها محاسبه می شود. یک کتاب 5 ستاره در 256 صفحه و نهایتا از هزار عکس راه یافته با تیراژ محدود چاپ می شود که بی نظیر است. یک نسخه از این کتاب برای تمام شرکت کنندگان ارسال می شود. حداقل قیمت این کتاب 40 دلار است.
 این جشنواره در بیست و پنج بخش و به صورت دیجیتال برگزار شد.
عکاسان ایرانی راه یافته به این جشنواره عبارتند از:
در بخش آزاد که زیر نظر FIAP و PSA بوده:
در سالن 1:
علی سامعی 3عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، علی گرامی فر 2عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، عطیه ودود 1عکس، رضا وهمی 3عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، راحیل زارعی 1عکس، سید محمد صادق حسینی 2عکس، سروش نفیسی 1عکس
در سالن 2:
علی سامعی 2عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، علی گرامی فر 2عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، رضا وهمی 3عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، راحیل زارعی 1عکس، سید محمد صادق حسینی 2عکس، سروش نفیسی 1عکس، سمانه اکبری 1عکس
در سالن 3:
علی سامعی 3عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، علی گرامی فر 1عکس، عطیه ودود 1عکس، رضا وهمی 3عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، سید محمد صادق حسینی 1عکس، سروش نفیسی 1عکس، سمانه اکبری 1عکس
در سالن 4:
علی سامعی 2عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، علی گرامی فر 1عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، عطیه ودود 1عکس، رضا وهمی 3عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، سید محمد صادق حسینی 1عکس
در بخش موضوعات ویژه که زیر نظر PSA بوده و شامل موضوعات سفر، منظره و عکس نجربی است:
در سالن1:
علی سامعی 2عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، بیژن فانی 1عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، رضا وهمی 2عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، نازیلا عشاق الحسینی 1عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، سروش نفیسی 1عکس، بیتا رهنما 1عکس
در سالن 2:
علی سامعی 2عکس، علیرضا ابراهیمی 2عکس، بیژن فانی 1عکس، برنا میر احمدیان 1عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، رضا وهمی 2عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، نازیلا عشاق الحسینی 1عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، بیتا رهنما 2عکس
در سالن 3:
علی سامعی 1عکس، علیرضا ابراهیمی 2عکس، بیژن فانی 1عکس، برنا میر احمدیان 1عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، رضا وهمی 2عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، نازیلا عشاق الحسینی 1عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، سروش نفیسی 1عکس، بیتا رهنما 2عکس
در سالن 4:
علی سامعی 2عکس، علیرضا ابراهیمی 1عکس، بیژن فانی 1عکس، برنا میر احمدیان 1عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 1عکس، رضا وهمی 2عکس، محمد رضا معصومی 4عکس، محمد علیپور شهیر 1عکس، محمد انصاری 1عکس، سروش نفیسی 1عکس، بیتا رهنما 1عکس
در بخش موضوعات ویژه که زیر نظر PSA و یا FIAP نبوده و شامل موضوعات زیر می باشد:
پرتره، آّب، پاناروما، معماری و مناظر، احساسات انسانی، شوخی وطنز، ورزش و حرکت، فصل ها و آب و هوا، جنگل و درختان، کودکان جهان، لذت رنگها، موفقیت، امنیت، شیر، طلوع وغروب، قرمز، تصویر بهترین تعطیلات من، تصاویر شب و نورهای مصنوعی، محیط زیست، طبیعت بی جان، عکس عربی
علی سامعی 1عکس، علیرضا ابراهیمی 2عکس، علی گرامی فر 5عکس، بیژن فانی 1عکس، برنا میر احمدیان 3عکس، مهرداد جمالی فیروز آبادی 3عکس، رضا وهمی 8عکس، محمد رضا معصومی 12عکس، نازیلا عشاق الحسینی 1عکس، محمد علیپور شهیر 5عکس، محمد انصاری 1عکس، سید محمد صادق حسینی 2عکس، سروش نفیسی 3عکس، زهرا یوسف پور 4عکس
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.